Portfolio
Elegy of desert
Photoshooting (debut) Photoshooting in the studio
Photographer: Dj. Yunusov
Models: Zarema (PARADIZE model agency), Sevara (FIGARO model agency)